ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घिरिङ गा.पा काे स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 10:52 PDF icon स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2075.pdf
घिरिङ गा.पा काे सहकारी एेन २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 10:46 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
घिरिङ गा.पा काे स्थानीय तहकाे उपभाेक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 10:42 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (नमूना).pdf
घिरिङ गा.पा काे करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 10:32 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
घिरिङ गा.पा काे नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एेन २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 10:29 PDF icon नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यवीधि २०७५(1).pdf
घिरिङ गा.पा काे अनाथ तथा जाेखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) एेन २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 10:26 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
घिरिङ गा.पा काे अापतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालन विधि ७५/७६ 02/12/2019 - 14:21 PDF icon Print Garna Baki Chaगाउँपालिका नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५(नमूना).pdf
घिरिङ गा.पा काे स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७४ ७४/७५ 02/12/2019 - 14:15 PDF icon 1 स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
घिरिङ गाउँपालिका बाट प्रस्तुत अा.व २०७५।०७६ का लागि अार्थिक एेन ७५/७६ 01/17/2019 - 12:42 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
घिरिङ गाउँपालिकाकाे अा.व २०७५।०७६ काे लागि विनियाेजन एेन ७५/७६ 01/17/2019 - 11:46 PDF icon विनियोजन एन.pdf

Pages