नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०७९-४-१९ - २

७९-८० 08/15/2022 - 11:38 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-८० - २.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-४ - ५ - १

७९-८० 08/15/2022 - 11:37 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९ -८० - १.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-३-२९ - १८

७८/७९ 08/15/2022 - 11:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८-७९ - १८.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-३-२७ - १७

७८/७९ 08/15/2022 - 11:34 PDF icon कार्यपालिका वैठक १७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-३-९ - १६

७८/७९ 08/15/2022 - 11:34 PDF icon कार्यपालिका बैठक १६.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-३-५ - १५

७८/७९ 08/15/2022 - 11:33 PDF icon कार्यपालिका बैठक १५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-२-१९ - १४

७८/७९ 06/14/2022 - 12:16 PDF icon कार्यपालिका बैठक १४.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-१२-११ - १३

७८/७९ 05/25/2022 - 14:26 PDF icon कार्यपालिका वैठक १३.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-११-१८ - १२

७८/७९ 05/25/2022 - 14:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक १२.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-१०-१४ -११

७८/७९ 05/25/2022 - 14:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक ११.pdf, PDF icon CamScanner 05-25-2022 14.02.pdf

Pages