ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्रमा प्रकाशिस एेन कानुहरू ७८/७९ 12/21/2021 - 11:53 PDF icon 29. सार्वजनिक निजि साझेदारी नीति ..pdf, PDF icon 30. निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) , २०७८.pdf, PDF icon 31. मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन.pdf, PDF icon 32. दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण नीति, २०७८.pdf, PDF icon 36. होमस्टे संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon 37. कृषि तथा पशु पशुपंक्षि सेवा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon 39_बजेट_तथा_कार्यक्रम_तर्जुमा_समितिको_कार्यविधि.pdf, PDF icon 40_लैगिंक_समानता_तथा_सामाजिक_समावेसीकरणा_नीति.pdf, PDF icon 42. सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon 46. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन.pdf
घिरिङ गाउँपालिकाकाे अपाङ्गता सहायता कक्ष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 12/14/2021 - 10:18 PDF icon Disable Help Desk.pdf, PDF icon घिरिङ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह मापदण्ड.pdf
राजपत्रमा प्रकाशिस एेन कानुहरू ७८/७९ 12/02/2021 - 12:31 PDF icon 26. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,.pdf, PDF icon 27. नदीजन्य_उदार्थ_उत्खननमा_मेशिन_प्रयाेग_कार्यविधी.pdf, PDF icon 28. अनुदान कार्यविधि.pdf, PDF icon 47. घिरिङ गाँउपालिका शिक्षा ऐन २०७८.pdf, PDF icon सेवा प्रवाहको मापदण्ड.pdf
राजपत्रमा प्रकाशिस एेन कानुहरू ७८/७९ 12/02/2021 - 12:27 PDF icon 12. भवन संहिता तथा जग्गा विकास सम्बन्धी मापदण्ड.pdf, PDF icon 13. गाउँसभा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon 15. शुसासन नियमावली २०७८ ok.pdf, PDF icon 17. पूर्वाधार विकासलाइ व्यवस्थापन गर्न वनेको एेन.pdf, PDF icon 20. गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७.....pdf, PDF icon 21. घर वहाल कर कार्यविधि.pdf, PDF icon 22. टोल विकास संस्था गठन.pdf, PDF icon 23. व्यवसाय कर कार्यविधि.pdf, PDF icon 24. सार्वजनिक जवाफदेहिता कार्यविधि.pdf, PDF icon 25. सूचना अभिलेख.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित एेन कानुन ७९-८० 12/02/2021 - 12:13 PDF icon 01 Back ho loader.pdf, PDF icon 03 गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon 04. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली.pdf, PDF icon 05. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली.pdf, PDF icon 06. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७७ (1).pdf, PDF icon 07. वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf, PDF icon 8. घिरिङ गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा.pdf, PDF icon 09. गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन.pdf, PDF icon 10. शुसासन ऐन २०७८.pdf, PDF icon 11. विषयगत समिति गठन तथा कार्य सञ्चालन नियमावली.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित एेन कानुन ७९-८० 12/02/2021 - 12:13 PDF icon 01 Back ho loader.pdf, PDF icon 03 गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon 04. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली.pdf, PDF icon 05. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली.pdf, PDF icon 06. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७७ (1).pdf, PDF icon 07. वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf, PDF icon 8. घिरिङ गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा.pdf, PDF icon 09. गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन.pdf, PDF icon 10. शुसासन ऐन २०७८.pdf, PDF icon 11. विषयगत समिति गठन तथा कार्य सञ्चालन नियमावली.pdf
विनियाेजन ऐन २०७७ ७७/७८ 11/06/2020 - 12:18 PDF icon benyo1.pdf
अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/08/2020 - 13:53 PDF icon Final अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७७, २०७७.pdf
घिरिङ गाउँपालिकाे अान्तिरक अाय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यविधि )२०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:55 PDF icon 001.pdf, PDF icon 002.pdf, PDF icon 003.pdf, PDF icon 004.pdf, PDF icon 005.pdf, PDF icon 006.pdf, PDF icon 007.pdf, PDF icon 008.pdf
घिरिङ गा.पा काे न्यायिक समितिकाे उजुरीकाे कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि ७५/७६ 02/13/2019 - 11:22 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा ....बनेको विधेयक (नमूना कानून).pdf

Pages