घिरिङ गाँउपालिका द्वारा मा.वि.स्तरीय विद्ध्यालयहरूमा सञ्चालित साइबर अपराध सम्बन्धि कार्यक्रमका केही दृश्यहरू