डिजिटल अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण (अध्यक्ष ज्यूबाट) मिति २०७९-०८-०८