पूर्ण खाेप सुनिश्चतता तथा दिगाेपना सम्बन्धि पालिका स्तरीय खाेप समन्वय समिति र अन्य सराेकार वालाहरूकाे १ दिने अभिमुखीकरण एंव वैठकका क्रममा लिइएका दृश्यहरू ।।।