भू - उपयाेग वर्गीकरण कार्यकाे नक्सा ,डाटा, तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्तुतिका क्रममा लिइएका तस्विरहरू ।।।