माेटर साइकल ,डिजेल जेनेरेटर तथा पम्प खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ आब्हानकाे सूचना ।।।