रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि घिरिङ गाउँपालिकाको सूचना।

आर्थिक वर्ष: