विद्यालयमा खेलकुद अभियान सञ्चालनका लागि खेलकुद प्रशिक्षकलाइ खेलकुद सामाग्री हस्तान्तरण गरी विद्यालयमा खटाइयाे ।।।