साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र / गैरसरकारी संघ संस्थाकाे लागि आशय पत्र आह्ववानकाे सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष: